กายภาพผู้สูงอายุ.jpg

การกายภาพบำบัด
ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เฮลท์ แอท โฮม

          กายภาพบำบัด เป็นการช่วยป้องกัน แก้ไข รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆของร่างกาย ให้มีความแข็งแรงขึ้นตามอาการของผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการดูแลให้ครอบคลุม และติดตามประเมินผลจากทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพ เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงและไม่เกิดโรคแทรกซ้อน


          ซึ่งการกายภาพบำบัดเป็นการออกกำลัง การบริหารข้อต่าง ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อมีกำลังมากขึ้น การฝึกการทรงตัว การยืนเพื่อปรับปรุงการเดินให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด และมีการฝึกนั่ง เดิน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้

walker ผู้สูงอายุหัดเดิน

          ผู้สูงอายุและผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัด  และผุ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองควรได้รับการกายภาพบำบัดอย่างจริงจัง  ต่อเนื่องเพราะช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุ หรืออาการคงที่แล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วง 3 - 6 เดือนแรก เรียกว่า  “ ช่วงเวลาที่ดีของการฟื้นตัว”  ในช่วงนี้สมองจะมีการฟื้นตัวมาก หากได้รับการดูแลที่ถูกต้องและสมำ่เสมอจะทำให้พัฒนาการได้เร็ว เพราะหลังจาก 6 เดือนแล้วสมองจะพัฒนาได้ช้าลง

ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเฮลท์ แอท โฮม มีการทำกายภาพให้ผู้ป่วยอย่างไร?

          ทางศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรา มีทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพเข้าประเมินร่างกายผู้สุงอายุวางแผนการดูแล ออกแบบการทำกายภาพบำบัดตามรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  โดยมีการติดตามอาการ ประเมินผลหลังจากทำกายภาพไปแล้ว  พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับครอบครัว และให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพร้อมกับทีมดูแล


          โดยเบื้องต้นผู้สูงอายุที่เข้าพักดูแลที่เราจะมีการบริหารร่างกายเบื้องต้น บริหารข้อต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดข้อยึดติดทุกวัน  โดยการบริหารจะทำครั้งละ 10 - 15 นาที ตามสภาพร่างกายของผู้สุงอายุ ทั้งนี้มีการติดตามประเมินผลจากนักกายภาพ และต้องอาศัยความร่วมมือของผู้สุงอายุด้วย

กิจกรรมบริหารร่างกายผู้สูงอายุ
กิจกรรมบริหารร่างกายผู้สูงอายุ

และเรายังจัดให้มีการออกกำลังกาย  ฝึกยืน  ฝึกเดินบาร์ตามความสามารถของผู้สูงอายุโดยอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลและนักายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิดค่ะ

กายภาพบำบัด เดินบาร์

หากท่านกำลังมองหาศูนย์ที่ไว้ใจได้ เพื่อดูแลคนที่ท่านรัก 

สามารถ สอบถามข้อมูล เยี่ยมชมสถานที่ ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เฮลท์ แอท โฮม 

ได้ตลอดทุกวัน โทร. 02-080-3936 ต่อ 9 หรือ แอดไลน์โดยปุ่มด้านล่างค่ะ

พยบ.รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง 

พยบ.รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง 

พยาบาลวิชาชีพ จบปริญญาโททางด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Gerontology)

ที่จุฬาลงกรณ์ นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุมานานกว่า 10 ปี

แชร์บทความนี้