นอกจากสถานดูแลแคร์เซ็นเตอร์
เฮลท์ แอท โฮม ยังมีบริการดูแลถึงที่ทั้ง

ที่บ้านและโรงพยาบาล